28 diciembre, 2011

Sánchez-Camacho anuncia que el PPC presenta esmena a la totalitat a la llei d’acompanyament dels Pressupostos Sánchez-Camacho anuncia que el PPC presenta enmienda a la totalidad a la ley de acompañamiento de los PresupuestosLa presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho ha anunciat avui en roda de premsa que el PPC presentarà una esmena a la totalitat a la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, la llei d’acompanyament als Pressupostos de la Generalitat per al 2012. “Presentem una esmena a la totalitat amb caràcter preventiu i voluntat negociadora”, ha explicat la presidenta dels populars.
Sánchez-Camacho ha argumentat aquesta decisió en la inclusió de “greus errors” en el projecte, “el PPC no està d’acord amb la creació de la taxa sobre receptes farmacèutiques, rebutgem l’impost sobre l’activitat turística i no volem que s’incrementi l’impost sobre Actes Jurídics Documentats”.  En aquest sentit ha assenyalat que “rebutgem la decisió del Govern de la Generalitat d’incrementar la pressió fiscal a Catalunya mitjançant aquestes tres mesures”. “L’aprovació de la llei tal i com s’ha plantejat resulta perjudicial per als catalans i per a l’economia catalana”, ha afegit tot afirmant que “això suposa abandonar el full de ruta de la política econòmica i pressupostària fixada per sortir de la crisi”.

La presidenta del PPC ha manifestat que “no volem que el Govern abandoni el camí de la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, qualsevol modificació de la política fiscal o tributària, en aquests moments de profunda crisi econòmica, ha d’estar pensada per incentivar o impulsar l’activitat econòmica, i crear ocupació, no per recaptar mes diners per la via de l’increment de la pressió fiscal”.
Tanmateix ha detallat que la suma d’aquestes tres figures tributàries segons les previsions del govern, suposa una recaptació de 272 milions d’euros, “això no representa ni un 1% del pressupost de la Generalitat, però genera perjudicis greus amb efectes molt negatius sobre les persones i les empreses catalanes”.
“No es pot tornar a la política fàcil del tripartit d’augmentar els impostos i s’ha de continuar ajustant en despeses supèrflues. Ara som l’únic partit català que defensa no incrementar la pressió fiscal, i ho  assumirem amb tota la coherència”, ha sentenciat Sánchez-Camacho.

Sobre el ‘ticket sanitari’, Alícia Sánchez-Camacho ha afirmat que “és injust i  representa una desigualtat pel conjunt de catalans i catalanes respecte a la resta d’espanyols en l’accés a la sanitat”. Pel que fa a l’impost sobre el Turisme, la presidenta dels populars ha assenyalat que “estem radicalment en contra de la seva creació ja que perjudica greument una de les principals fons d’ingressos de la nostra economia i perdríem competitivitat amb els nostres competidors més propers, no es pot castigar un dels pocs sectors que funciona a dia d’avui a la nostra economia”.

Sánchez-Camacho ha advertit que el capítol d’ingressos dels pressupostos de 2012 que ha presentat el Govern compta amb aquests ingressos, “per la qual cosa cal rectificar la llei de mesures –abans de començar a negociar el conjunt del Pressupost”, ja que termini de presentació d’esmenes a la totalitat per  a la llei d’acompanyament acaba el 29 de desembre i per al Pressupost finalitza el proper dia 16 de gener. Tanmateix ha afirmat que “és necessari continuar aprofundint en les mesures d’austeritat per garantir l’estabilitat pressupostaria i la reducció del dèficit, seguir intensificant les mesures de racionalització del sector públic administratiu  així com la simplificació i reducció del sector públic empresarial”.
Llei de Consultes
D’altra banda, la presidenta del PPC ha criticat que el Govern “dediqui temps i diners a qüestions que no resolen els problemes dels catalans”. Sánchez-Camacho ha afirmat que el projecte de llei de consultes populars aprovat ahir pel Govern “està vinculat a promoure l’autodeterminació i la anomenada transició nacional cap a la independència que impulsa CiU”. “El Govern d’Artur Mas cau en les mateixes polítiques que el tripartit :  generar conflictes i problemes sobre temes que no interessen a la gent per distreure l’atenció i no parlar del que preocupa als catalans, la creació d’ocupació i la sortida de la crisi”, ha afegit.

Política Exterior
Respecte la decisió del Govern de la Generalitat de suprimir l’ambaixada a Buenos Aires, la presidenta dels populars ha manifestat que “la nova orientació de les funcions de les oficines a l’exterior de la Generalitat van en el bon camí que va demanar el PPC de promoure l’economia catalana, el turisme i impulsar les inversions a Catalunya i les exportacions”. “És positiu però no suficient, per això esperem una reorientació total del model de política exterior de la Generalitat, seguirem demanant que es tanquin les oficines que no siguin necessàries per a l’impuls econòmic de Catalunya”, ha conclòs.La presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho ha anunciado hoy en rueda de prensa que el PPC presentará una enmienda a la totalidad a la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para el 2012 . “Presentamos una enmienda a la totalidad con carácter preventivo y voluntad negociadora”, ha explicado la presidenta de los populares.
Sánchez-Camacho ha argumentado esta decisión en la inclusión de “graves errores” en el proyecto, “el PPC no está de acuerdo con la creación de la tasa sobre recetas farmacéuticas, rechazamos el impuesto sobre la actividad turística y no queremos que incremente el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados “. En este sentido señaló que “rechazamos la decisión del Gobierno de la Generalidad de incrementar la presión fiscal en Cataluña mediante estas tres medidas”. “La aprobación de la ley tal y como se ha planteado resulta perjudicial para los catalanes y para la economía catalana”, añadió afirmando que “esto supone abandonar la hoja de ruta de la política económica y presupuestaria fijada para salir de la crisis “.

La presidenta del PPC ha manifestado que “no queremos que el Gobierno abandone el camino de la recuperación económica y la creación de empleo, cualquier modificación de la política fiscal o tributaria, en estos momentos de profunda crisis económica, debe estar pensada para incentivar o impulsar la actividad económica, y crear empleo, no para recaudar más dinero por la vía del incremento de la presión fiscal “.
Sin embargo detalló que la suma de estas tres figuras tributarias según las previsiones del gobierno, supone una recaudación de 272 millones de euros, “esto no representa ni un 1% del presupuesto de la Generalitat, pero genera perjuicios graves con efectos muy negativos sobre las personas y las empresas catalanas “.
“No se puede volver a la política fácil del tripartito de aumentar los impuestos y se debe continuar ajustando en gastos superfluos. Ahora somos el único partido catalán que defiende no incrementar la presión fiscal, y lo asumiremos con toda la coherencia “, sentenció Sánchez-Camacho.

Sobre el ‘ticket sanitario’, Alicia Sánchez-Camacho ha afirmado que “es injusto y representa una desigualdad por el conjunto de catalanes y catalanas respecto al resto de españoles en el acceso a la sanidad”. En cuanto al impuesto sobre el Turismo, la presidenta de los populares ha señalado que “estamos radicalmente en contra de su creación ya que perjudica gravemente una de las principales fuentes de ingresos de nuestra economía y perderíamos competitividad con nuestros competidores más cercanos, no se puede castigar uno de los pocos sectores que funciona a día de hoy a nuestra economía “.

Sánchez-Camacho ha advertido que el capítulo de ingresos de los presupuestos de 2012 que ha presentado el Gobierno cuenta con estos ingresos, “por lo que hay que rectificar la ley de medidas-antes de empezar a negociar el conjunto del Presupuesto”, ya que plazo de presentación de enmiendas a la totalidad para la ley de acompañamiento acaba el 29 de diciembre y para el Presupuesto finaliza el próximo día 16 de enero. Sin embargo afirmó que “es necesario seguir profundizando en las medidas de austeridad para garantizar la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit, seguir intensificando las medidas de racionalización del sector público administrativo así como la simplificación y reducción del sector público empresarial”.

Ley de Consultas
Por otra parte, la presidenta del PPC ha criticado que el Gobierno “dedique tiempo y dinero a cuestiones que no resuelven los problemas de los catalanes”. Sánchez-Camacho ha afirmado que el proyecto de ley de consultas populares aprobado ayer por el Gobierno “está vinculado a promover la autodeterminación y la llamada transición nacional hacia la independencia que impulsa CiU”. “El Gobierno de Artur Mas cae en las mismas políticas que el tripartito: generar conflictos y problemas sobre temas que no interesan a la gente para distraer la atención y no hablar de lo que preocupa a los catalanes, la creación de empleo y la salida de la crisis “, añadió.

Política Exterior
Respecto a la decisión del Gobierno de la Generalitat de suprimir la embajada en Buenos Aires, la presidenta de los populares ha manifestado que “la nueva orientación de las funciones de las oficinas en el exterior de la Generalitat en el buen camino que pidió el PPC de promover la economía catalana, el turismo e impulsar las inversiones en Cataluña y las exportaciones “. “Es positivo pero no suficiente, por eso esperamos una reorientación total del modelo de política exterior de la Generalitat, seguiremos pidiendo que se cierren las oficinas que no sean necesarias para el impulso económico de Cataluña”, ha concluido.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!