Se acondicionan las antiguas pistas de conducir para facilitar un aparcamiento gratuito cerca del Hospital de Mataró

JM PISTAS CONDUCIREn el mes de Abril de 2017 el Pleno aprobó una Propuesta de Resolución presentada por nuestro Grupo Municipal que reclamaba habilitar el solar de las antiguas pistas de conducir como aparcamiento gratuito tanto para los usuarios del Hospital de Mataró como también para los de las instalaciones deportivas próximas al mismo.

No ha sido hasta ahora, un año después cuando se ha hecho público el proyecto. Las obras se iniciarán a principios de junio, por lo que, en el mes de agosto el aparcamiento ya estará abierto a los usuarios y tendrá una cabida de más de 300 plazas y ofrecerá servicio a los visitantes del Cementerio de Les Vallls, del Hospital de Mataró y de instalaciones deportivas próximas, como pueden ser las pistas de atletismo o el Campo de Hockey Hierba.

El proyecto prevé crear un acceso para vehículos y dos para viandantes, uno de los cuales dará directamente con el recinto del Hospital.

Así pues, después de un año, vamos a ver realizada una obra de adecuación propuesta por el PP y que ofrecerá a la ciudad de Mataró un aparcamiento gratuito, con lo cual, a partir de ahora será mas fácil aparcar en las inmediaciones del Hospital de Mataró.

EL PP DEMANA LA MILLORA DELS ACCESSOS A LES PLATGES DE MATARÓ

L’aposta de Mataró pel nostre front marítim i el potencial atractiu que tenen les nostres platges semblen  un punt en comú dels actors  socials, econòmics,  polítics, cívics i dels mataronins en general.

Sant Simó1Per tal de tirar aquesta aposta endavant és necessari que presentin el millor dels aspectes possibles, que tinguin quants més serveis millor i que les comunicacions i els accessos siguin fluïts i agradables de transitar.

Hem fet incidència en temporades anteriors en els accessos per la Plaça de Miquel Biada i l’estació de rodalies donat que allà conflueix també un important nus de transport públic, però molt ens temem que hem cuidat poc d’altres igualment importants.  Per exemple pensem que els accessos per la Ronda Cervantes al Passeig del Callao presentem un estat manifestament millorable i són la via d’accés de molts usuaris de les platges de Sant Simó i el Callao; els murs són bruts, es podria millorar d’il·luminació i la parada de MataroBus més propera, Ronda Cervantes, té uns contenidors de residus enganxats, cosa que la fa poc atractiva i dona mal aspecte i en determinats moments olors.

És, doncs, per tot el que hem exposat que presentem el següent Prec:

- Els serveis corresponents de l’Ajuntament de Mataró realitzaran les actuacions oportunes per tal de que els accessos a les platges de Mataró estiguin en les millors condicions possibles durant tot l’any, però especialment durant els mesos que es contemplen com de temporada de bany.

Les nostres iniciatives pel pròxim ple

Aquestes són les nostres iniciatives pel Ple de dijous 5 de setembre de 2013.

Mataró crearà un observatori de la qualitat educativa a proposta del Partit Popular

El Ple va aprovar la posta en marxa d’un programa d’observació i anàlisi de la qualitat de l’educació a Mataró que havia promogut el Grup Municipal del Partit Popular. Gràcies als vots de suport de CiU, PSC i PxC i a l’abstenció d’ICV-EUiA i la CUP, l’ajuntament de Mataró mitjançant la Direcció d’Educació i el Servei d’Estudis i Planificació crearà “El Programa de la Qualitat de l’Educació a Mataró”

El regidor del Partit Popular, José Manuel López, va explicar que “l’objectiu d’aquest observatori és recavar, recollir i tenir dades sobre la qualitat i tots aquells aspectes que es considerin convenients sobre l’estat de la qualitat de l’educació i tots aquells altres aspectes que es considerin convenients relacionats amb la qualitat de l’ensenyament a tota l’etapa d’ensenyament obligatori i d’altres no obligatòries però de molt d’interès com els cicles formatius i el batxillerat.”

A través d’aquest programa es promouran estudis de diferents entitats sobre la qualitat educativa de la ciutat a proposta del Consell Escolar Municipal, del Consell de Formació Professional o de la pròpia regidoria d’Educació. A cada inici o final de curs acadèmic es presentaran els resultats de tots aquests estudis de manera que les dades obtingudes marcaran el disseny de les polítiques eductives municipals i les possibles intervencions de millora de la qualitat de l’ensenyament a Mataró.

(TOTMATARO.CAT)

VALORACIÓ TÈCNICA AL•LEGACIONS AL PAM 2012

NOTES aclaratòries de les columnes “Acceptació” – “Explicació”:

 

,                           S’inclou directament la proposta al PAM o ja s’està fent actualment.

Sí parcial,          S’inclou part de la proposta o es modifica una acció o compromís existent.

No,                         Inviable o no procedent per raons tècniques.

A estudiar,       Possibilitat d’incorporar-se més endavant: inviable actualment per raons pressupostàries.


 

GRUP MUNICIPAL PPC

 

#

Proposta

Responsable

Accept.

Explicació

1

Retirada del pressupost aprovat inicialment el dia 4/1/12 per tal d’adequar-lo a la realitat esdevinguda per l’aplicació de la nova normativa estatal contra el dèficit de les administracions públiques i la manca de finançament d’algunes partides per part de la Generalitat de Catalunya. Gestió Econòmica Sí parcial El pressupost per al 2012 s’ha ajustat a fi d’adequar-se a l’establert pel Reial Decret-Llei 20/2011. Per això, s’ha rebaixat el pressupost en la quantia d’11 milions d’euros corresponent a l’operació d’endeutament prevista inicialment i que al no complir els requisits fixat pel RDLl per a la concertació de nou endeutament, l’Ajuntament no pot contractar. Es presenta per a la seva aprovació definitiva el pressupost rebaixat en l’import assenyalat, havent-se adaptat a la legislació vigent segons es detalla en la proposta d’aprovació.

L’interventor, sobre aquest tema ha elaborat un informe, conjuntament amb el secretari, on es rebutja l’obligació d’haver de posposar l’aprovació definitiva del pressupost per motius legals.

2

No cobrir la plaça vacant del Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana i cobrir-la per mitjà de la promoció interna entre els treballadors de la casa. Administració i Atenció Ciutadana/

 

Recursos Humans

Sí parcial La plaça es cobrirà donat la singularitat del lloc de treball.

Es cobrirà mitjançant una selecció que tindrà present treballadors de la casa i de fora.

3

Reducció del grup PUMSA portant a terme íntegrament el Pla de Viabilitat de l’Empresa adequant-lo i redimensionant-lo a la situació econòmica i del sector immobiliari actual, un cop s’hagin integrat a PUMSA les empreses PROHABITATGE I GINTRA.   La situació econòmica de PUMSA s’ha posat en evidència en els darrers treballs d’auditoria i les projeccions econòmiques dels propers anys. Actualment s’està negociant amb les entitats financeres, i dels futurs acords, en sortirà un Pla de Viabilitat, que entre d’altres comportarà un redimensionament de la societat.

4

Pautar i fraccionar en 3 anys la posada en marxa definitiva dela Biblioteca AntoniComasper tal d’alliberar recursos per les millores urbanes que s’han d’entomar per millorar les vies comercials del centre de la ciutat. IMAC No La Biblioteca és un dels equipaments més utilitzats dela ciutat. Hiha una demanda social. La característica de l’equipament no permet fraccionar la seva posada en funcionament.

5

Rebaixar la despesa, fins a deixar-la a un nivell simbòlic, en comunicació, protocol i publicitat institucional, reforçant els canals telemàtics i aprofitant l’estructura municipal en comunicació ja existent.

 

Desaparició del Butlletí Municipal “Més Mataró” i en tot cas reconvertir-lo en un format “newsletter” on line.

Relacions Institucionals

 

 

 

 

 

Comunicació

Sí parcial S’inclou part dela proposta. Estemd’acord en que  en temps de dificultats econòmiques cal redimensionar tots els recursos disponibles. Ara bé en actes protocolaris hi ha una partida de 4869 euros per organitzar actes d’aquest tipus. Una xifra ja força ajustada. Aquest ajuntament fa mesos que ha  deixat de fer les invitacions i convocatòries en paper per estalviar recursos i utilitza  els canals telemàtics. D’altra banda el servei de disseny  assumeix ja les peticions de tots els serveis evitant l’externalització.

Respecte el Butlletí municipal s’accepta la seva desaparició per motius econòmics  i s’estudiarà la viabilitat de la reconversió en format Newsletter on line.

6

Fomentar l’autofinançament dels mitjans de comunicació públics:

 

6.1. Reconvertir l’actual M1TV en una televisió mataronina donada la manca d’implicació de la majoria de socis i en tot cas posant-la al servei d’aquells municipis que sí vulguin ser copartíceps del seu finançament.

6.2. Instar a la recerca de finançament basat cada vegada més en la venda de publicitat i menys en els impostos dels mataronins.

6.3. Es durà a terme un redimensionament tant de la TV com de la Ràdio per tal de fer-los econòmicament sostenibles i socialment interessants.

Relacions Institucionals

 

Sí parcial És voluntat d’aquest govern que els mitjans de comunicació públics tendeixin al seu autofinançament. Per això estarem molt amatents a la captació de recursos externs.

 

6.1. Si s’accepta parcialment . M1tv és un consorci comarcal amb participació de diversos ajuntaments i del consell comarcal. Mataró no pot ni ha de decidir unilateralment el futur d’aquest mitjà de comunicació. Aquest govern apostarà per aquest ens comarcal. Com ha demostrat recentment  proposant la rebaixa de quotes dels socis per garantir-nela continuïtat. Mentresigui possible mantindrem el nostre compromís comarcal.

6.2  Si, acceptem la proposta. És voluntat d’aquest govern que els mitjans de comunicació públics tendeixin al seu autofinançament. Per això estarem molt amatents a la captació de recursos externs.

 

 

6.3 S’estudiarà el model de ràdio i televisió per veure de quina manera es pot adaptar als nous temps  garantint la seva viabilitat i sostenibilitat econòmica.

7

Disminució de la meitat del cost dels edificis llogats per l’Ajuntament. Gestió Econòmica/

Patrimoni

Sí parcial L’acció 4.6.8 consistent en l’optimització de locals i oficines, recull les possibilitats de rebaixa dels lloguers.

Cal assenyalar que de l’import total de lloguers pressupostat per al 2012 d’1,1M.€, 0,9M.€ són lloguers que es paguen a entitats del grup i per tant corresponen a immobles que són propietat del grup Ajuntament. La resta són 0,2M.€

8

Disminució de la meitat de les partides dedicades a Festes Majors. IMAC No Les festes populars són considerades necessàries per la cohesió social dels diferents territoris.

El 2012 es passarà, seguint les indicacions dels informes jurídics corresponents, de conveni a subvenció i en cada cas s’analitzaran els projectes presentats. En cap cas la disminució pot ser líneal.

9

Augment, calendarització i valorització amb pressupost de les partides dedicades a millores de la trama urbana i de dinamització del comerç per tal de preparar els eixos comercials i els comerços que es puguin veure afectats per l’arribada del Corte Inglés. Obres

 

 

 

 

IMPEM

 

 

 

 

 

 

 

Previst al PAM. En funció del que defineixi el Pla d’Impuls Comercial.

10

Estudi i disminució de les partides destinades a subvencions i convenis d’Entitats que no realitzin tasques d’ajuts a persones i col·lectius més desfavorits i/o afectats per la crisi. Àrea de Participació i Serveis a les Persones A estudair El pas en molts casos de conveni a subvenció facilitarà una valoració dels projectes segons les corresponents bases.

11

1.1.7. Simplificar i fer més eficients els òrgans consultius.

 

1.1.8. Establir ponts de diàleg i contacte directe entre els membres de l’equip de govern i el teixit empresarial, per escoltar les seves reivindicacions.

 

Canviar-la per “Establir ponts de diàleg i contacte directe entre l’Ajuntament de Mataró i el teixit empresarial, per escoltar les seves reivindicacions” donat que entenem que el fet d’interlocutar amb el teixit empresarial és una obligació tant del Govern com de l’oposició.

Presidència

 

 

Miquel Rey

 

 

 

 

 

 

Incloure.

12

1.2.1. Liderar l’impuls de l’Agència de Redesenvolupament del Maresme, conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme, per tal de generar coneixement i visió territorial, que integri i enllaci actors, i que proposi i executi projectes d’impacte supraterritorial.

 

On diu “liderar l’impuls” hauria de dir crear l’Agència de Desenvolupament del Maresme basant-nos en les feines prèvies que ja havien fet tant el Consell Comarcal del Maresme com el propi Ajuntament de Mataró mitjançant l’IMPEM…

IMPEM  

13

1.2.23. Treballar en la viabilitat de l’activitat pesquera potenciant els canals de venda directa.

1.2.23.1. Elaborar conjuntament amb el sector un pla d’empresa que analitzi la viabilitat del projecte i, en el seu cas, acompanyar-los en la seva creació.

 

Pensem que tant l’objectiu com el compromís haurien de fer referència a la viabilitat del sector pesquer a la ciutat, avui dia entenem que no és una prioritat del Govern Municipal i per tant que la redacció hauria de ser:

1.2.23. Definir l’activitat que s’ha de realitzar a l’espai que ocupa l’actual dàrsena pesquera del Port de Mataró.

1.2.23.1. Recolzar les iniciatives del sector pesquer ajudant-los en el projecte d’obrir canals de venda directa del seu producte.

 

IMPEM

 

14

1.2.26. Dotar amb recursos econòmics el recent Pla d’Actuacions dels Polígons Industrials, per tal de potenciar-ne la millora, el manteniment i el creixement, així com la captació de noves indústries intensives en creació d’ocupació.

 

Noves actuacions:

 

1.2.26.3. Emprendre les actuacions necessàries per tal d’evitar la degradació dels Polígons i millorar la imatge que ofereixen.

1.2.26.4 Redefinir els Plans d’Usos dels Polígons per tal de que no proliferin les activitats que no tinguin res a veure amb l’activitat industrial o estrictament lligada amb aquesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEM

 

 

 

 

Urbanisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí parcial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.26. 3. Ja s’està fent.

 

 

 

 

1.2.26.4. Els usos dels polígons industrials estan definits en el planejament vigent i no poden proliferar “les activitats que no tinguin res a veure”. En tot cas si sorgeixen usos i activitats no previstos, s’ha d’actuar a través de la disciplina urbanística.

La redefinició en general dels usos dels actuals polígons industrials de la ciutat ha de ser objecte, en tot cas, de profunds estudis, tota vegada que implica un canvi de l’actual model de part de l’activitat econòmica de la ciutat.

15

Creació de compromisos:

1.2.38. Establir un calendari per a la realització de les millores urbanes i de dinamització del comerç lligades a l’arribada del Corte Inglés.

1.2.39. Posada en marxa del Pla d’Impuls Comercial,… del que ens hem assabentat per la premsa, i que no es recollia en el PAM.

 

 

Obres

 

 

 

IMPEM

 

 

 

 

 

En funció del que defineixi el Pla d’Impuls Comercial.

 

 

 

Incloure-ho al PAM.

 

 

16

1.3.10. Definir i trobar ubicació per a un espai polivalent, on es puguin realitzar esdeveniments firals i també altres tipus d’activitats lúdiques i culturals cobert i a l’aire lliure.*  Relacionat amb una proposta recollida en el Consell Territorial del Pla Integral del Nord.

1.3.10.1. Treballar conjuntament amb el servei d’urbanisme per detectar possibilitats.

 

Afegir els compromisos:

1.3.16. Redefinir el Model Firal de la ciutat per tal d’introduir les millores que s’estimin oportunitats i donar a les Fires l’impuls necessari per tal de que esdevingui un motor d’activitat econòmica.

 

1.3.10.2. Definir quins espais o zones de la ciutat són susceptibles d’albergar aquest espai multifuncional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEM

 

 

 

 

 

Serveis Territorials

IMPEM

A estudiar Possibilitat d’incorporar-se més endavant: inviable actualment per raons pressupostàries.

17

Afegir:

3.1.4.3. Establir un calendari per a la realització de les millores urbanes lligades a l’arribada del Corte Inglés.

 

 

 

Urbanisme

A estudiar La programació vindrà fixada pel Pla de d’Impuls Comercial.

18

3.1.4.4. Pressupostar la realització de les millores urbanes lligades a l’arribada del Corte Inglés.  

Obres

A estudiar Acció lligada al Pla d’Impuls Comercial i condicionada a la disponibilitat pressupostària.

19

3.2.3. Liderar un espai de debat comarcal sobre les grans infraestructures viàries i ferroviàries, amb especial atenció a les afectacions a la nostra ciutat, però alhora, amb la visió comarcal i de país exigibles.

3.2.3.1. Convocar trobades entre municipis de la comarca i de l’Arc Metropolità, per tractar sobre les grans infraestructures viàries i ferroviàries.

 

Retirar-lo donat que ja existeix aquest espai de debat amb la participació de tots els Grups Municipals que tenen representació al Consell Comarcal, TOTS.

Presidència

Àrea de Serveis Territorials

 

 

No Són àmbits de diferent abast, bé perquè van més enllà de la comarca, és el cas de l’Arc Metropolità, bé perquè s’ajusten a municipis veïns de Mataró.

L’objectiu no és duplicar sinó complementar l’acció comarcal.

20

3.2.4. Lluitar pel retorn de la C-32 al Maresme com a via lliure de peatge, si més no, pels/les residents, a partir del 2021, anys en què finalitza la seva concessió.

 

Eliminar…” a partir del 2021, anys en què finalitza la seva concessió.

Àrea de Serveis Territorials

 

No És inviable rescatar la concessió.

21

El punt 3.2.10 del PAM 2012 presentat pel Govern Municipal recull una acció que aquest Grup comparteix: Estudiar la possibilitat de reconvertir la Ronda O’Donnell en un bulevard i, l’avinguda Francesc Macià, en una rambla.

 

Tot i aquesta coincidència creiem que l’acció no queda completa donat que considerem que amb la data d’obertura de la locomotora comercial que es situarà a la ciutat, seria hora de concretar accions per poder portar-les endavant al més aviat possible.

El Govern Municipal completarà l’acció del punt 3.2.10. del PAM de 2012 incloent el punt 3.2.10.1. que seria “Iniciar el projecte per a la conversió de la Rda. O’Donnell en un boulevard i de la Rda. Francesc Macià en una rambla”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de Serveis Territorials

 

A estudiar

 

En funció del que defineixi el Pla de d’Impuls Comercial.

22

3.4.3. Revisar el Pla d’Aparcaments de la ciutat i vetllar perquè hi hagi aparcaments a tots els barris, així com cercar mesures per donar sortida a les places construïdes pel Grup Pumsa.

3.4.3.1.Revisió de tot l’aparcament de la ciutat.

3.4.3.2. Renovació gestió de les zones blaves.

 

Afegir al 3.4.3.2. per tal de que aquest servei no sigui un dels més cars de les ciutats espanyoles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINTRA / Mobilitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entraria en contradicció amb el Pacte per a la Mobilitat de l’any 2000.

23

El punt 3.4. del PAM 2012 presentat pel Govern Municipal trobaríem a faltar una localització i correcció dels diferents punts de concentració d’accidents (punts negres) que es troben a la ciutat per tal de minimitzar les situacions de risc que es produeixen amb la utilització de les vies públiques pels diferents usuaris.

 

Afegir compromís:

El Govern Municipal completarà l’acció del punt 3.4. afegint el punt 3.4.12. que estaria redactat de la següent manera: “Auditar i, posteriorment, minimitzar els diferents punts de concentració d’accidents que es troben a la ciutat de Mataró”

Mobilitat/

Policia Local

Aquesta acció ja forma part  del pla local de seguretat i concretament del pla de seguretat viària. Es grafia el mapa d’accidents i s’analitzen per aplicar solucions per reduir els accidents.

24

El punt 3.4.1. del PAM 2012 presentat pel Govern Municipal trobem citatla “Revisiódel Pla de Senyalització informativa tant a la zona urbana com a l’agrícola i la forestal” i en el punt 3.4.11. cita “Executar la senyalització del nous equipaments a la ciutat”.

 

Tot i que trobem necessària l’acció citada, trobem que es centra només en la senyalització informativa i obvia la resta de tipus de senyalització existent.

El Govern completarà l’acció del punt 3.4. afegint el punt 3.4.1.2. que estaria redactat de la següent manera “Realització d’una auditoria sobre tota la senyalització existent a la ciutat de Mataró” .

i el punt 3.4.1.3. que seria “Corregir les deficiències observades”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilitat

 

 

 

 

Mobilitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests moments s’estudia la manera de fer-ho sense cost.

 

 

 

 

Vinculada a l’anterior.

 

25

3.5.1. Desenvolupar les actuacions derivades del compliment del POEC, Programa d’Orientació per a Equipaments Comercials, per tal de dinamitzar l’activitat econòmica aprofitant la implantació d’El Corte Inglés.

 

Establir un calendari d’execució de les obres per tal d’adequar-lo a l’obertura dela Locomotora Comercial.

 

Tot i que trobem necessària l’acció citada, creiem oportú afegir l’eix corresponent ala Rda. FrancescMaciàal redactat del citat punt.

El Govern Municipal completarà l’acció del punt 3.5.1. afegint “Rda. Francesc Macià”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obres

 

 

 

 

 

 

 

Obres

 

A estudiar

 

En funció del que defineixi el Pla de d’Impuls Comercial.

26

4.2.5. Establir un pacte amb els ciutadans i els empresaris sobre el nivell de prestació de la taxa d’escombraries domiciliària i comercial, i el seu finançament.

4.2.5.1. Estudiar la modificació de l’Ordenança del Preu Públic de la brossa comercial.

 

Afegir:

 

4.2.5.2. Establir els mecanismes necessaris per tal d’evitar que la desaparició de comerços i indústries provoqui a la pràctica un augment del preu públic a aquells comerciants i empresaris que mantenen la seva activitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió Tributària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es procura que el preu públic equivalgui o correspongui només  a la gestió i retirada  dels residus generats per cada activitat econòmica.

27

5.1.4. Incrementar la presència policial de carrer en aquells barris a on sigui més necessari.

Afegir:

5.1.4.4. Incrementar mesures de videovigilància als aparcaments en superfície per tal d’evitar i actuar contra els robatori a l’interior de vehicles (una de les activitats delictives més freqüents).

5.1.4.5. Implementar mesures de videovigilància a les vies on es produeixen major nombre d’actes delictius.

 

 

 

 

 

Policia Local

 

 

 

 

 

Policia Local

 

 

No Els robatoris en interior de vehicles és un fet delictiu estès per tota la ciutat  sense un lloc definit.

D’altre banda, amb les limitacions pressupostàries actuals, és impossible d’assumir la inversió, el manteniment i el control del sistema de videovigilància.

28

5.1.18. Perseguir els responsables de deposicions canines a la via pública.

5.1.18.1. Realització de la campanya “Gossos ala Via Pública”.

 

Afegir:

5.1.18.2.Incrementar la videovigilància sobre la tinença dels gossos potencialment perillosos

5.1.18.3. Fomentar que els centres veterinaris de la ciutat informin als amos dels gossos potencialment perillosos de quines són les obligacions que han de complir per tal d’adequar-se a la normativa de tinença d’aquests animals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policia Local

 

 

Policia Local/

 

Salut Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es considera que instal·lar videovigilància és una mesura desproporcionada tenint en compte l’objecte de la vigilància.

D’altre banda, amb les limitacions pressupostàries actuals, és impossible d’assumir la inversió, el manteniment i el control del sistema de videovigilància

 

 

Salut Pública: 7.1.11.1 Coordinació de l’elaboració del programa de promoció de la tinença responsable d’animals, afegir: inclosos el gossos potencialment perillosos. (en aquestes campanyes hi entren entre d’altres agents, els centres veterinaris)

 

 

 

29

Afegir:

5.1.22. Vetllar perquè l’actual plantilla dela Policia Localmantingui el seu nombre d’efectius tot cobrint de la manera més ràpida les baixes que es puguin produir per jubilacions (previstes) o bé per la marxa d’agents.

5.1.23. Realitzar avaluacions periòdiques per tal de detectar qualsevol tipus de malestar i/o circumstància que pugui afectar l’estat d’ànim de la plantilla de la policia local (sotmesa a tensions contínues per motius del servei).

 

5.1.24. Vetllar perquè la plantilla de la policia local se senti recolzada pels seus comandaments, de servei i polítics, per tal de que hi hagi un bon ambient en el servei per tal de minorar en el possible l’absentisme laboral (degut a les tensions del servei)

 

 

Policia Local

 

 

 

 

 

 

Recursos Humans

 

 

 

 

 

Policia Local

No

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí parcial

 

 

 

 

 

 

No

No es pot acceptar perquè: L’actual marc legal no permet  substituir totes les vacants que es produeixin.

 

 

 

 

 

 

 

Existeix un protocol de riscos psicosocials per detectar situacions de risc en tots els treballadors de l’Ajuntament.

 

 

 

 

 

 

La plantilla dela Policia Localés recolzada permanentment pels seus comandaments, que també en formen part de la mateixa, i pel govern municipal. En tot cas, les causes d’absentisme laboral tenen relació directa amb altres causes diferents al recolzament en la feina.

30

A l’àmbit 5.3. Seguretat viària afegir el compromís:

5.3.8. “Connexió de la xarxa semafòrica de la ciutat amb la sala de control per tal de detectar i solucionar amb la màxima celeritat les avaries a la senyalització semafòrica de la Ciutat”

 

 

Mobilitat

Sí parcial En el contracte vigent hi ha prevista la unificació de les xarxes de fibra òptica existents de mobilitat i policia, la qual cosa permetrà la detecció immediata i l’avís corresponent i la conseqüent reducció del temps d’anomalia de funcionament. No està prevista la resolució d’avaries per part de la sala de control, tota vegada que per aquesta finalitat hi ha el control de funcionament per part de l’empresa contractada en funció del tipus d’avaria.

31

Aquest Grup Municipal creu que el Govern Municipal hauria de donar-li ala Seguretat Viàriala importància que es mereix en una societat on la mobilitat sostenible i segura és un dels pilars fonamentals, i dins d’aquesta mobilitatla Seguretat Viàriaés primordial per a garantir aquesta mobilitat en uns nivells de benestar adequats a la situació actual.

El punt 5.3. del PAM 2012 presentat pel Govern Municipal trobem a faltar la creació d’un Pla de Seguretat Viària com el que disposen les ciutats del país de primer nivell.

El Govern Municipal completarà l’acció del punt 5.3. afegint el punt 5.3.9. que consistirà en la “Redacció i execució d’un Pla de Seguretat Viària”

Policia Local Ja existeix el Pla de Seguretat Viària i també es contempla la seva revisió i execució al punt 5.3.4 del PAM.

32

El punt 5.3. del PAM 2012 presentat pel Govern Municipal trobem a faltar aquesta mesura per tal d’augmentar la seguretat dels conductors i ocupants dels vehicles més vulnerables a aquests tipus d’accidents.

El Govern Municipal completarà l’acció del punt 5.3. afegint el punt 5.3.10. que consistirà en la “Protecció de tots els guardarrails existents a la ciutat”

Mobilitat Sí parcial Avaluar el cost de protecció de les biondes de competència municipal.

33

6.3.1. Treballar per aconseguir l’encaix de la llibertat d’elecció d’escola, el model educatiu, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Afegir:

“Negociar amb els Serveis Territorials la reducció de les places reservades de NEE per tal de poder garantir la llibertat d’elecció d’escola de les famílies”.

IME No La decisió de la reserva de places per a NEE pertoca al  Director dels Serveis Territorials a partir de les necessitats detectades en el Territori.

 

34

6.2.1.1. Realitzar reunions periòdiques del Consell Escolar Municipal.

 

Supressió d’aquesta acció donat que s’ha de realitzar obligatòriament per llei.

IME Si És l’acció 6.3.5.1.

 

 

35

7.2.4. Comprovar els incompliments en matèria de consum i fer els tràmits corresponents per garantir la seguretat i la protecció dels consumidors.

7.2.4.1. Realitzar campanyes sectorials d’inspecció en matèria de consum.

 

Canviar “Realitzar” per “Incrementar”

Servei de Família  

 

36

8.2.5.Potenciar les eines i les xarxes antirumors i la comunicació intercultural per tal de combatre el desconeixement entre cultures. * Relacionat amb una proposta del Consell per a la Convivència.

 

Eliminar-ho donat que estimem que la millor política “antirumors” és fer acomplir les normatives i la llei, a més no entenem que haguem de dedicar esforços tècnics i econòmics tal i com s’ha fet en d’altres ocasions que són innecessaris i que no acompliran amb els objectius que es pretenen.

Servei de Ciutadania i Convivència No És obligació de l’administració “fer complir les normatives i la llei” i ho ha de fer qualsevol govern sense que hagi de constar a cap Programa d’Actuació.

 

Caldrà debatre i trobar el consens sobre quines són les accions que cal aplicar, però en cap cas deixar d’actuar.

37

8.3.2. Afavorir la convivència en l’espai públic per mitjà del treball interdisciplinari.

 

Afegir “garantir” quedant el redactat de la següent manera “Afavorir i garantir la convivència en l’espai públic per mitjà del treball interdisciplinari”.

Servei de Ciutadania i Convivència Modificar el redactat en el sentit que es proposa

38

8.3.3. Afavorir la convivència en les comunitats de veïns incidint en l’ús inadequat d’alguns habitatges i orientar-les en la gestió i el funcionament.  * Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Rocafonda- El Palau- Escorxador.

Afegir:

8.3.3.3. Assessorar a aquelles comunitats que es vegin afectades per impagaments de veïns de les comunitats i on es produeixen desperfectes de les zones comunes dels edificis.

Servei de Ciutadania i Convivència A estudiar El que es proposa no és un tema de competència municipal, però, malgrat tot, es pot estudiar alguna forma de col·laboració.

39

Afegir el compromís 8.5.11. “Treballar per fer partícips de les activitats i polítiques juvenils a tots els joves de la ciutat. Donat que entenem que hi ha un gran nombre de joves, la majoria, que es troben al marge de totes aquestes polítiques”. Servei de Família Les accions en l’àmbit 8.5 ja recullen l’esperit d’aquests proposta (8.5.4, 8.5.5, 8.5.8).

40

9.1.1. Afavorir la creació de sinergies amb la iniciativa privada en l’àmbit de la cultura, prioritzant criteris generals com el mataronisme, la comarcalitat i la catalanitat sense obviar les cultures d’altres indrets presents a la ciutat.

 

Creiem que la cultura mataronina, maresmenca i catalana la fan totes les entitats culturals de la ciutat, per tant, proposem que quedi de la següent manera:

9.1.1. Afavorir la creació de sinergies amb la iniciativa privada en l’àmbit de la cultura.

IMAC Sí parcial Per considerar que totes les cultures presents a la ciutat configuren el concepte de Mataronisme, es suprimeix la darrera part de l’enunciat (“sense obviar les cultures d’altres indrets presents a la ciutat”), mantenint els criteris a prioritzar.

41

9.3.4. Cercar els recursos materials i econòmics necessaris per a la posada en funcionament i manteniment de la nova Biblioteca Antoni Comas.

9.3.4.1. Inici de funcionament de la nova biblioteca pública. Proposta Consell Territorial Centre-Eixample-Havana.

 

Ja hem dit abans en una altra al·legació que creiem que l’entrada en funcionament dela nova Bibliotecatot i ser important no és prioritària i, per tant,  proposem que es deixi sense efecte aquest compromís, per tal de fraccionar-ho en més exercicis pressupostaris.

IMAC No Ja s’ha respost abans en el sentit següent:

La Biblioteca és un dels equipaments més utilitzats dela ciutat. Hiha una demanda social. La característica de l’equipament no permet fraccionar la seva posada en funcionament.

42

Afegir:

En l’àmbit 9.5. Festes i cultura popular:

 

1. Incloure les activitats dela Setmana SantaMataroninaen el calendari cultural-festiu mataroní.

 

2. Facilitar a les Bandes de les Confraries dela Setmana SantaMataroninaun espai per a poder assajar amb dignitat, sense haver de patir els rigors climàtics i no molestant a aquells veïns que s’hi puguin sentir molestos per la seva activitat.

IMAC Sí parcial 1.- D’acord a incloure les activitats al calendari.

 

2.- Els serveis tècnics treballen per trobar un espai que s’adapti a les característiques d’aquesta activitat.

 

43

10.1.1. Crear l’Agència de Redesenvolupament de Mataró i el Maresme (ARMM) com a consorci públic-privat que permeti identificar oportunitats i facilitar la inversió per aprofitar-les.

Substituir “Crear” per “Participar junt amb el Consell Comarcal del Maresme en la creació de…”

IMPEM Substituir.

 

 

 

 

 

 


CiU no compleix l’acord signat amb el PP

El passat 14 de juliol els Grups Municipals de Mataro, PP i CiU, van signar aquest acord i ara, amb CiU al Govern, es desentén del mateix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PPC busca el suport del Consistori per demanar a Renfe que millori la neteja de la R1

Els populars presenten una proposta de resolució de cara el Ple de novembre.

El Grup Municipal del PPC de Mataró ha presentat una proposta de resolució al Ple de novembre amb l’objectiu que l’Ajuntament s’adreci als responsables de neteja i manteniment de la xarxa de Rodalies de Catalunya per demanar formalment que es millorin les condicions de neteja i condicionament dels combois de la R1, la línia que travessa la comarca del Maresme.

Aquest 2011 l’Executiu català ha assumit la gestió en exclusiva de la xarxa de Rodalies de Renfe, encara que les vies continuen sent propietat de l’Estat. Un fet que en el seu dia l’aleshores Conseller Nadal va qualificar de “repte” que es duria a terme  “amb il·lusió i responsabilitat”.

Si bé és cert que s’ha fet passes endavant des del 2010, quan va començar el traspàs de competències, el cert és que, a dia d’avui, el servei continua tenint moltes mancances. Parlem, entre d’altres, de retards en el servei (que fan que es tardi més ara que fa uns anys en arribar de Mataró al centre de Barcelona), de la pèrdua de la línia que enllaçava Mataró amb l’aeroport, i l’última queixa que hem rebut, que fa referència al mal estat i la manca de neteja d’alguns combois.

Aquest Grup Municipal és conscient que la millora de freqüències i de la línia està afectada per obres que es fan a Barcelona, però opina que el condicionament i el manteniment dels vagons, per tal que estiguin en condicions òptimes sí pot solucionar-se. La neteja dels combois ha de ser una constant diària i una de les obligacions dels responsables de la xarxa de Rodalies.

Creiem que aquesta premissa, malgrat sembli una obvietat, no s’acompleix com s’hauria de complir i en moltes ocasions, la neteja i l’estat dels trens deixa molt a desitjar.

Des del PPC de Mataró, conscients que molts dels nostres conciutadans, igual que molts altres veïns de la comarca, utilitzen cada dia el servei de Rodalies per desplaçar-se pel Maresme o bé fins a Barcelona, considerem necessari fer alguna actuació al respecte.

El PPC demana que es millorin alguns serveis del cementiri de Les Valls de cara la festivitat de Tot Sants

El Grup Municipal del PPC de Mataró ha entregat un prec per escrit per demanar al Govern que des de l’Ajuntament es posin en contacte amb l’empresa que gestiona els cementiris de Mataró, per tal que augmenti els nombre d’escales per accedir als nínxols de les fileres superiors.

Des del PPC hem sabut que el cementiri de Les Valls de Mataró no disposa d’un nombre adequat d’escales amb rodes (les que es fan servir per accedir als nínxols situats a les fileres superiors de les parets dels cementiris) cosa que ha provocat algun ensurt amb persones d’edat avançada, que han patit alguna incidència quan les han hagut d’arrossegar d’un passadís a un altre.

A més, aquesta la manca d’escales també propicia que algunes d’aquestes persones, que no poden arrossegar-les d’un lloc a un altre, es quedin sense poder netejar, posar flors…etc als nínxols, dels seus difunts.

Aprofitant que s’acosta un dia en que els cementiris augmentaran la seva afluència de visitants, i que les persones d’edat més avançada celebren més especialment el dia de Tot Sants i van al cementiri a honorar els seus difunts, aquest Grup creu que és necessari que s’emprenguin les actuacions necessàries per dotar de més escales el cementiri (a poder ser, una per passadís) per tal que els familiars dels difunts puguin accedir de manera més còmoda als nínxols dels seus éssers estimats.

Les nostres iniciatives pel pròxim Ple

Aquestes són les nostres iniciatives pel Ple de dijous 8 de setembre de 2011.